Tree plantation program at Gajanan Township, Kathora, Amravati